หัวข้อการบรรยาย


หัวข้อการบรรยาย (ใช้ Micro Soft PowerPoint)

๑.     แนะนำทีมงาน สถานะปัจจุบัน และงานที่ทำเพื่อสังคม

๒.     ความหมายและความสำคัญของ “ประชาชน (เยาวชน) พลังบวก”

๓.     การบรรยาย แยกเป็นหัวข้อย่อย ประกอบด้วย

- ทำไมต้องเรียนรู้เรื่อง “คนพิการ และความพิการ”
- วัตถุประสงค์ของการบรรยาย
- นิยาม และความหมายของคำว่า “คนพิการ และความพิการ”
- ประเภทของความพิการในประเทศไทย ลักษณะ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
  ประเภทต่างๆ ประกอบด้วย
       ๓.๑. พิการทางการมองเห็น
       ๓.๒. พิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย
       ๓.๓. พิการทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว
       ๓.๔. พิการทางสติปัญญา
       ๓.๕. พิการทางจิต พฤติกรรม และออทิสติก
       ๓.๖. พิการทางการเรียนรู้

๔.   การพิจารณาความพิการ หลักฐานประจำตัวคนพิการ และการให้ความช่วยเหลือคนพิการ

๕.   จำนวนคนพิการในประเทศไทย (แยกตามสถิติต่างๆ เช่น ประเภท ภาค เพศฯลฯ)

๖.   โครงสร้างคนพิการในประเทศไทย

๗.   การเข้าสู่สังคม และการประกอบอาชีพของคนพิการ

๘.   ระดับรายได้ของคนพิการ

๙.   กฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้เกี่ยวกับคนพิการ

๑๐.   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคนพิการ (ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับคนพิการ)

๑๑.   หัวข้อย่อย “ให้ความโชคร้ายของฉัน เป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตคุณ”

๑๒.   อื่นๆ และการซักถามข้อสงสัย

หมายเหตุ บางหัวข้ออาจตัดออกได้บ้าง หรือบรรยายเพียงสรุปเท่านั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความเหมาะสมของเวลาการบรรยาย และกิจกรรมของสถานที่นั้นๆ เป็นหลัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น