ประกาศรายชื่อคนพิการที่เข้าร่วมโครงการอบรมคนพิการเตรียมพร้อมเข้าทำงาน We C.A.R.E. together 2013 กับ Central Retail


ประกาศรายชื่อคนพิการที่เข้าร่วมโครงการ We C.A.R.E. together 2013 จำนวน 62 คน
 1. นายปุรินทร์ คาระวี/ พิการการมองเห็น
 2. นางสาวฐิศิรักน์ คงศรี/ พิการการมองเห็น
 3. นางสาววารุณี ทองปอด/ พิการการมองเห็น
 4. นายสุดใจ ทิลารักษ์/ พิการร่างกาย-นั่งรถเข็น
 5. นายชาลี  ขันคำ/ พิการร่างกาย
 6. นายณพล มาถนอม/ พิการร่างกาย-นั่งรถเข็น
 7. นางสาวขวัญนันท์ โตสกุลวงศ์/ พิการร่างกาย
 8. นายอัศทวะชัย จันทนาเวช/ พิการร่างกาย
 9. นายคมสันต์ เนื่องสิทธิ์/ พิการร่างกาย
 10. คุณวิมล วนะภูิติ/ พิการร่างกาย-นั่งรถเข็น
 11. นางสาวฐิติรัตน์ ศรีรุ่งเรือง/ พิการร่างกาย
 12. นส.ชมน์ศมนต์ กาญจนาพัชร์/ พิการการได้ยิน-เครื่องช่วยฟัง
 13. นายธนากร ศรึเกิดครีน/ พิการร่างกาย-นั่งรถเข็น+พอเดินได้
 14. คุณศศิมา จิตภักดี/ พิการการมองเห็น
 15. นางสาวจันทร์หอม แสงไชย/ พิการร่างกาย
 16. นายนคร ตรีบริัท/ พิการร่างกาย-นั่งรถเข็น
 17. นายศิริโชค เจริญมูล/ พิการร่างกาย
 18. นายมงคล ปิ่นแก้ว/ พิการร่างกาย-นั่งรถเข็น
 19. น.ส.พรนภา/ พิการร่างกาย
 20. นายวิภาคย์ ทาจันทร์/ พิการร่างกาย
 21. น.ส.ธัญชนก  มาคำ/ พิการร่างกาย-นั่งรถเข็น
 22. น.ส.น้ำผึ้ง เง็กงุด/ พิการร่างกาย
 23. อำพล ศรีจันทร์/ พิการร่างกาย
 24. นายรัชภูมิ มีนพัฒนาการ/ พิการร่างกาย
 25. บุญส่ง เดสันเทียะ/ พิการร่างกาย
 26. นายเชิดพันธ์ ปานเสิศ/ พิการการได้ยิน
 27. นายนิยม ภาวนา/ พิการร่างกาย-นั่งรถเข็น
 28. นายสุนทร ยาคุ้มภัย/ พิการร่างกาย-นั่งรถเข็น
 29. คุณจุฑามาศ  ใจตรง/ พิการร่างกาย-นั่งรถเข็น
 30. นส.สาวิตรี แก่นสิงห์/ พิการร่างกาย-นั่งรถเข็น
 31. นายวันชัย สิริพงศ์เลิศ/ พิการร่างกาย
 32. นายอุทอน  เถาว์กลาง/ พิการร่างกาย
 33. น.ส.วรรณิภา  เหลืองวิไล/ พิการร่างกาย-นั่งรถเข็น
 34. นาย ชวลิต แท่นแก้ว/ พิการร่างกาย
 35. นายธีรเดช เมณฑ์กูล/ พิการการมอเห็น
 36. นางสาวสายฝน  ของดี/ พิการร่างกาย
 37. นางสาววาสนา วุฒิยา/ พิการร่างกาย
 38. นายไอร์ยูป สุภวัน/ พิการร่างกาย
 39. นายเชาวลิต กลิ่นเกษรลิต/ พิการทางการได้ยิน
 40. คุณปัญญา เข็มทอง/ พิการร่างกาย
 41. คุณดุษรา/ พิการร่างกาย
 42. น.ส.รพีพรรณ เข็มเมือง/ พิการร่างกาย-นั่งรถเข็น
 43. นางสาวรังสินี เทอดทรัพย์สกุล/ พิการร่างกาย
 44. นายเทอดศักดิ์ ลิ้มเจริญ/ พิการร่างกาย
 45. คุณอภิวดี บริบูรณ์/ พิการทางการได้ยิน
 46. คุณมณฑลี บริบูรณ์/ พิการทางการได้ยิน
 47. ส่วนที่เหลือรอการยืนยันกันอีกครั้ง และยังขาดตำแหน่งช่างอิเลคทรอนิคส์ไฟฟ้าอีก 7 คนและพนักงานธุรการ-บัญชี 1 คนครับ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ: 6 เดือน แบ่งเป็น

 1. ตำแหน่งช่างซ่อมอิเลคทรอนิคส์-ไฟฟ้า ฝึกอบรมที่พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง 2 เดือน ฝึกอบรมการซ่อมอิเลคทรอนิคส์-ไฟฟ้า ที่แสงทองเทคโนโลยี (ดาวคะนอง) 3 เดือน และฝึกงานตามสาขาของ เพาเวอร์บาย 1 เดือน รวมระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2556-30 เม.ย.57 
 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป และตำแหน่งพนักงานออนไลน์ ฝึกอบรมที่พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง 4 เดือน และฝึกงานตามสาขาของเครือ Central Retail 2 เดือน รวมระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2556-30 เม.ย.57 

คนพิการที่สนใจร่วมโครงการ สามารถสมัครร่วมโครงการได้รอบสุดท้ายภายในวันที่ 5 พ.ย. 2556 นี้ ที่ลิงก์นี้ http://pwdoutsourcemanagement.blogspot.com/2010/11/4.html

หรือติดต่อที่ นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866 อีเมล์ preeda.limnontakul@gmail.com/ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่รายละเอียดโครงการด้านล่าง
..................................................................................

สวัสดีครับเพื่อนๆ ทางสมาคม Will Share มีความภูมิใจอย่างยิ่ง ที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกับทาง Central Retail Corporation ในการเตรียมงานในการจัดฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ ให้กับโครงการหลักตามมาตรา 35 เพื่อเตรียมความพร้อมและมีการประเมินในระหว่างดำเนินโครงการตลอด 6 เดือน ในการรับเข้าทำงานกับ Central Retail Corporation ซึ่งมีธุกิจในเครือมากมายทั้งส่วนกลางและในต่างจังหวัด ตลอดการฝึกอบรม-ฝึกงาน คนพิการจะได้รับ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งในการสมัคร และตลอดการร่วมฝึกอบรม-ฝึกงาน
 • ได้รับ เบี้ยเลี้ยง คนละ วันละ 300 บาท ที่มีการเข้าอบรมและฝึกงาน (สุดยอด มีแต่เสียเงินเรียน นี่เรียนไปได้เงินด้วยครับ/ ความเห็นผู้เขียน)
 • ได้รับ ทานอาหารกลางวัน 1 มื้อ ตลอดการฝึกอบรม
 • ได้รับ เสื้อยืดของโครงการฯ คนละ 3 ชุด
 • ได้รับ ชุดเครื่องเขียน คนละ 1 ชุด
 • ได้รับ หนังสือและเอกสาร สำหรับการฝึกอบรม-ฝึกงาน 
 • หากคนพิการมาจากต่างจังหวัด จะมีที่พักให้ฟรี หรือคนพิการที่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่เดินทางไม่สะดวก ก็สามารถแสดงความจำนงค์ขอพักอาศัยในที่พักที่ทางโครงการเตรียมไว้ให้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • มีรถรับ-ส่ง จากที่พัก ไปสถานที่ฝึกอบรม-ฝึกงาน ฟรี
 • หากคนพิการที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่เดินทางไปฝึกอบรม-ฝึกงาน เอง ทางโครงการจะมีค่าเดินทางเหมาจ่ายเดือนละ 1,500-2,000 บาท ให้ตามความเหมาะสม
 • ได้รับโอกาสในการพิจารณาเข้าทำงานกับทาง Central Retail Corporation ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ

สำหรับการเรียนการสอนในการฝึกอบรม-ฝึกงาน ได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และวิทยากรที่มีความสามารถในรายวิชาต่างๆ ที่คนพิการจะได้รับความรู้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เช่น
 1. กลุ่มรายวิชาด้านสังคม วัฒนธรรม และการสื่อสารภายในองค์กร ทางคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากวิทยากรรับเชิญ และจากเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในงานจาก Central Retail Corporation 
 2. กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ จะมีชาวต่าางประเทศ (ซึ่งเป็นเพื่อนของผมเอง) ที่หลายท่านพูดภาษาไทยได้บ้าง (คนพิการไม่ต้องกังวลใจไป) จะมาสอนภาษาอังกฤษกับเราอย่างจริงจัง และคนพิการทุกคนจะได้รับโปรแกรมออนไลน์กับไปฝึกหัดฟังเสียงภาษาอังกฤษฟรี 1 ปีเต็ม
 3. กลุ่มรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน
 4. กลุ่มรายวิชาเฉพาะตำแหน่งงาน มีไว้สำหรับความรู้ที่ทาง Central Retail Corporation ในแต่ละแผนกของทางเซ็นทรัลต้องการ เช่น ด้านบัญชี ด้านโปรแกรมเมอร์ หรือด้านช่างซ่อมไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ จะไปเรียนกันที่ "แสงทองเทคโนโลยี" ที่มีค่าคอร์สอบรม 20,000 บาทฟรี เป็นต้นผมทำงานมานานในด้านการพัฒนาอาชีพ ผมไม่อยากให้คนพิการพลาดงานนี้ สำหรับท่านใดที่ยังไม่มี "บัตรคนพิการ" หรือ "สมุดคนพิการ" สามารถมาสมัครร่วมโครงการได้ก่อน หากผ่านการสัมภาษณ์แล้ว จึงไปทำบัตรคนพิการ ก็ได้นะครับ รับทั้งคนพิการมาแต่กำเนิด และคนพิการภายหลัง ครับ

แนะนำ:
 1. หากพิการร่างกาย ลองมาคุยกันก่อนได้แทบทุกประเภท 
 2. หากพิการทางสายตา (ทางการเห็น) ได้ทุกประเภท
 3. หากพิการทางการได้ยิน ต้องสื่อสารภาษาเขียนแบบคนไม่พิการได้ เนื่องจากในองค์กรของ Central Retail Corporation ไม่มีบุคคลากรที่เป็นภาษามือ
 4. หากพิการทางด้านสมอง การเรียนรู้ แล้วมั่นใจว่าสามารถสื่อสารกับผู้อื่น และสังคมได้ ลองมาสมัครร่วมโครงการดูได้ครับ
 5. หากพิการภายหลัง ในระหว่างที่เคยทำงานในองค์กร สถานประกอบการต่างๆ มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พบกันวันที่ 4-5 กันยายน 2556 นี้ครับ สามารถติดต่อผม ปรีดา ลิ้มนนทกุล ได้ถึงเที่ยงคืน 24.00 น. ครับ/ อย่าลืมเตรียมหลักฐานต่างๆ เท่าที่มี เช่น สำเนาบัตรประชาชน-คนพิการ (ถ้ามี), สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหลักฐานทางการศึกษา-การอบรม (ถ้ามี)-การฝึกงานต่างๆ (ถ้ามี), รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ้ามี)
..................................................................................

หลังงาน ระหว่างวันที่ 6-20 กันยายน 2556 คนพิการท่านใดสนใจร่วมโครงการกับเราสามารถส่งประวัติ - ภาพถ่าย มาทางอีเมล์ preeda.limnontakul@gmail.com หรือส่งมาทงไปรษณีย์ ถึงนายปรีดา ลิ้มนนทกุล 133/388 ม.2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 หรือสอบถามที่หมายเลข 086-314-7866 ครับ

หรือส่งข้อมูลเบื้องต้นที่ลิงก์นี้ครับ http://pwdoutsourcemanagement.blogspot.com/2010/11/4.html

17 ความคิดเห็น:

 1. คุณปรีดา ขอถามค่ะ ที่ให้ลงทะเบียนในส่วนนี้ คือ เป็นคนที่ไม่ได้ไปงาน4-5กย.ที่central worldใช่ไหม? แล้วจำกัดโควต้าแต่ละความพิการประเภทละกี่คนค่ะ ฟูจะได้เอาไปประชาสัมพันธ์ใน facebook.com ข่าวงาน คนหูหนวก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่ครับ เดิมทีทางเรากะว่าจะประชาสัมพันธ์ก่อน แล้วให้ไปสัมภาษณ์ในงาน 4-5 กย. เลย แต่เกรงว่าจะวุ่นวาย ตอนนี้เรามีคนพิการที่สนใจ 3 ส่วน คือ ที่มีคนเคยลงทะเบียน คนที่มาในงาน และกลุ่มสุดท้ายที่กำลังประชาสัมพันธ์ ครับ/ สำหรับโครงการนี้อาจรับเพียง 60 คน แต่ปีหน้าอาจมากถึง 200-300 คนครับ คือ เราอยากพัฒนาคนพิการก่อน ไม่อยากให้เสียของ เก่งๆ ไปปุ๊บ ทำงานแล้วเข้ากับคนปกติไม่ได้ หรืออีกนิดจะเก่งอยู่แล้ว ก็ไปหมดกำลังใจเสีย/ ภาษาอังกฤษเรียนกับฝรั่งเลยนะครับ/ ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ

   ลบ
 2. แล้วคนพิการที่สนใจลงทะเบียนจะรู้ได้อย่างไงค่ะ ว่าครบ60คนแล้ว คนที่61 ก็ต้องรอโครงการของปีหน้า ใช่ไหม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เกี่ยวกับเรื่องนี้ ยังไม่มีข้อสรุป เนื่องจากต้องให้ผ่านสัปดาห์นี้ไปก่อนครับ อาจรับได้มากกว่า 60 ขึ้นกับจำนวนที่รับคนพิการเข้าทำงานแล้วว่าได้เท่าไหร่ด้วยครับ แต่ถ้าหากมีคนที่เข้าข่ายทางเรารับแล้วเกิน คงต้องไปเป็นปีถัดไปครับ

   ลบ
 3. ผมนายยุทธนา นามสง่า เป็นนักกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสชุดพาราลืมปิกที่ลอนดอน 2012 ที่ผ่านมาผมไม่ได้สิทธิ์การเข้ารับการช่วยเหลือจาก เดอะมอลล์กรุ๊ป เหมือนเพื่อนๆ ที่ไม่ต้องทำงานแต่ได้รับเงินเดือน เดือนละประมาณ 9000 บาท ถ้าผมขอเข้าร่วมโครงการ เซ็นทรัลผมต้องไปทำงาน หรือเป่ลา ครับ ผมต้องซ้อมกีฬา ปัจจุบันผมเป็นนักศึกษา กำลังศึกษาปริญญาโท

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าเป็นหลักเกณฑ์นี้ ทางเรายังไม่มีการนำขึ้นมาพิจารณาครับ

   ลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ9 กันยายน 2556 เวลา 13:06

  จำกัดอายุไหมๆๆๆๆค่ะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ9 กันยายน 2556 เวลา 21:50

  รับวุฒิอะะไรบ้างครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เบื้องต้นเรื่องวุฒิ ไม่ต้องซีเรียสมากครับ ส่งมาก่อน โดยรวมคือ ตั้งแต่ ม.3-ป.โท ครับ/ หากต่ำกว่า แต่มั่นใจว่าเรามีการเรียนรู้ที่ดี ก็ส่งมาได้ครับ

   ลบ
 6. ผมคนพิการทางหู อายุ45 จบปวช.ช่างยนต์มาครับ ปัจจุบันประกอบอาชีพอิสระ รับซ่อมคอม ประกอบคอม อัพเกรดคอม ลงโปรแกรมคอมครับ เชื่อมไฟฟ้าได้ ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ได้ ล้างแอร์บ้าน ติดตั้งแอร์บ้านได้ เคยเป็นสโตร์มาก่อน สามารถติดต่อสื่อสารกับคนปกติได้เพราะผมมีเครื่องช่วยฟังอยู่ครับ เข้าใจอะไรได้ง่ายๆ แค่สื่อสารกันให้เข้าใจเป็นพอครับ อย่างผมนี้พอมีทางที่จะไปร่วมเป็นทรัพยากรณ์ขององค์กรณ์ท่านได้มั้ยครับ ผมพร้อมยินดีที่จะรัับการทดสอบครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ลองส่งสมัครเข้ามาก่อนนะครับบ ลงทะเบียนออนไลน์มาก็ได้นะครับ

   ลบ
  2. ผมได้ทำตามคำแนะนำของท่านไปแล้วครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

   ลบ
 7. ผมชื่ออัศทวะชัย ปัจจุบันอายุ 37 ปี ครับ จบ ม.6 และฝึกอาชีพ ช่างซ่อมคอมฯ จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ร้อยเอ็ด สามารถซ่อมคอมฯ ลงวินโดว์ โปรแกรม และใช้ microsoft office ได้ และผมได้สมัครสมาชิกและส่งข้อมูลส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายลักษณะความพิการมา ทางเมล์.ของ คุณปรีดา แล้วครับ ผมอยากมาครับอยากได้ความรุ้เพิ่มเติมครับ เพราะอายุยิ่งเยอะ หาความรู้ยากครับ

  อัศทวะชัย

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ5 ตุลาคม 2556 เวลา 00:06

  ผลการคัดเลือกจะทราบเมื่อไรครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. รออีกนิดนะครับ ขอทางเราเคลัยร์เรื่องเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ

   ลบ