โครงการ “จุดประกาย...ประชาชนชนพลังบวก”


โครงการ “จุดประกาย...ประชาชนชนพลังบวก”

จากสถิติที่ได้ถูกรวบรวมไว้โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ปรากฏว่า ณ ปัจจุบัน มีคนพิการ (ไม่แยกประเภท) ในประเทศไทยสูงถึง ๒ ล้านกว่าคน (๓% ของประชากรไทย) และมีเพิ่มขึ้นถึงปีละ ๑๒,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ คน ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ไม่น้อย โดยการเพิ่มขึ้นของความพิการนั้น ประกอบด้วยหลายสาเหตุ และโดยเฉพาะ “อุบัติเหตุ” ซึ่งนับวันจะกลายเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้คนพิการมากยิ่งขึ้น

แต่สิ่งที่ยิ่งทำให้น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นคือ คนที่พิการด้วยอุบัติเหตุ มีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่อายุยังน้อย โดยเฉลี่ยไม่ถึง ๒๐ ปี ซึ่งบุคคลเหล่านี้ น่าจะเป็นกำลังหลักสำคัญในการสร้าง และพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปในอนาคต และเช่นกันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท เลินเล่อ รู้เท่าไม่ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดและต้องติดอยู่กับตัวเขาไปตลอดกาล

อีกทั้ง ณ ปัจจุบัน ประชาชนชาวไทยมากกว่า ๘๕% ยังขาดเข้าใจ และความรู้ หรือเรียกได้ว่าไม่รู้จัก “คนพิการ และความพิการ” โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่น ซึ่งการขาดความรู้และความเข้าใจนี้ จึงทำให้เขาเหล่านั้นขาดจุดยั้งคิด และใช้ชีวิตอยู่บนความประมาท อันเป็นที่มาของสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั่นเอง รวมทั้งการไม่รู้จักคนพิการและความพิการ ยังส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างความรัก ความเข้าใจ และความเห็นใจกัน ระหว่างคนที่ขาด (คนพิการ) กับคนที่มีพร้อม (คนที่ไม่พิการ) อันเป็นสาเหตุของความกระด้างในจิตใจและความรู้สึกของเยาวชนรุ่นใหม่ๆ ซึ่งหากเขาเหล่านั้นมีความรู้ ความเข้าใจและความเห็นใจซึ่งกันและกันแล้ว ก็จะนำมาซึ่ง “การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจ และมีความสุข”

PWD Multimedia co.,ltd (Person With Disability) หน่วยงานเอกชน (ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างจดทะเบียนเพื่อเป็นสมาคมเพื่อการ แบ่งปัน และสรรค์สร้างทางอาชีพ (Will Share Association) ในเร็ววันนี้) ซึ่งทำหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการ รวมทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องคนพิการ และความพิการให้กับประชาชนชาวไทยด้วยสื่อฯ อันถือเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และเติมเต็ม เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของภาครัฐอีกทางหนึ่ง อันถือเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย (สามารถชมผลงานได้ที่ www.pwdmultimedia.com)

ซึ่งจากการเล็งเห็นถึงปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น PWD Multimedia co.,ltd  โดยนายไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ , บรรณาธิการบริหาร PWD magazine  ผู้ดำเนินรายการทีวี “ชีวิตเหนือฝัน” และที่ปรึกษาในหลายหน่วยงานเพื่อการกุศล จึงปวารณาตนเองในฐานะคนไทยที่ต้องการทำความดีเพื่อถวายในหลวงด้วยสายอาชีพที่ทำอยู่ โดยการพูด เพื่อการถ่ายทอด สร้างความรู้ ความเข้าใจ สะท้อนถึงปัญหา และยกตัวอย่างให้กับสังคมไทยได้เห็น โดยเฉพาะเยาวชน และนายปรีดา ลิ้มนนทกุล (คนพิการรุนแรง เจ้าชองสโลแกน “ผู้ทุพพลภาพมืออาชีพ”)  กรรมการผู้จัดการ PWD Outsource Management co.,ltd  ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อใช้เทคโนโลยีในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการ...ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง ๒ ท่านได้ออกบรรยายเพื่องานสาธารณะกุศลต่างๆ (เช่นการบรรยายเรื่อง “รู้เขา รู้เรา เข้าใจคนพิการ สร้างงานสร้างชาติ” ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ) และ ณ ปัจจุบันมุ่งมั่นที่จะบรรยายให้กับโรงเรียนในระดับต่างๆ เพื่อความรู้ความเข้าใจดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อหยุดยั้งซึ่งสาเหตุแห่งอุบัติเหตุ , ลดจำนวนคนที่จะพิการ , เพื่อการใช้ชีวิตที่ไม่ตั้งอยู่บนความประมาท และเพื่อเพิ่มกำลังหลัก อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อๆ ไป ซึ่งก็คือเยาวชนไทยนั่นเอง

โดยผลจากการบรรยาย ผู้บรรยายหวังเพียง “การใช้ชีวิตที่ไม่ตั้งอยู่บนความประมาทของเยาวชน อันจะทำให้อยู่รอดปลอดภัย” และ “การอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างเข้าใจ และมีความสุข” เนื่องด้วย “การอยู่รอดปลอดภัยของเยาวชนชาติแต่ละคน ก็ถือเป็นหนึ่งกำลังบวก ซึ่งหากเขาเหล่านั้นเข้าใจ และตระหนักในคำสอนสั่งจากบิดามารดา ครูบาอาจารย์ หรือผู้บรรยายแล้ว ก็จะรวมจากกำลังมาเป็น “พลังบวกของเยาวชน” ชาวไทย ที่จะสามารถสร้างสรรค์ พัฒนา และหรือให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในสังคมต่อไปได้
การบรรยาย

การบรรยายนี้เป็นการบรรยายให้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หากสถาบันการศึกษา โรงเรียนต่างๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงสถานประกอบการ สำนักงาน บริษัท หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความสนใจและต้องการให้ทีมงานมาร่วมบรรยายเพื่อความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตที่ไม่ตั้งอยู่บนความประมาท และการรับรู้ รู้จักกับคนพิการและความพิการ เพื่อลดช่องว่างทางสังคม และเกิดความเอื้ออาทรต่อกันอันจะทำให้เกิด “การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจ และมีความสุข” ต่อไป

สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียด และนัดหมายกันได้ที่ คุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๕๕๘๕๑๑๖ ; ๐๘๖-๓๗๘๙๒๖๒ หรือที่อีเมล์ preeda.paiboon@gmail.com
ผลงานการบรรยายที่ผ่านมา

๒.๑.บรรยายเรื่อง “เวที...จุดประกายเยาวชนพลังบวก” ให้กับนักเรียน และครูในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท รวมทั้งตัวแทนหน่วยงานต่างๆ เช่นเทศบาล และกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดชัยนาท ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๒.๒.บรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท Cardinal Health จังหวัดระยอง (ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) จำนวนกว่า ๑,๒๐๐ คน (แบ่งเป็น ๓ รอบ) ในระหว่างวันที่ ๒๓,๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๒.๓.บรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท แกล็กโซสมิท ไคล์น (ผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์) จำนวนกว่า ๒๐๐ คน ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๔.บรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ให้กับนักศึกษา และผู้เข้าร่วมชมในงาน Mega Art Expo’2011 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรม ในมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๕.บรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ให้กับประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ ที่มาร่วมงาน “จากใจลูก สู่ใจแม่” ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๖.บรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ให้กับประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ ที่มาร่วมงาน “ตลาดนัด จิตอาสา” และ “นวัตกรรมทำความดี คนไอทีเพื่อสังคม” ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 Central World ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๗.บรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ให้กับประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมงานเทศกาล “ความรัก และการให้” ครั้งที่ ๒ ที่ตลาดบองมาร์เช่ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๘.บรรยายเรื่อง“การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ให้กับนักเรียน (พิการ) และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ในโอกาสที่เรียนจบ และกำลังจะออกสมัครงานต่อไป โดยการบรรยายมีขึ้นในวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.๙.บรรยายเรื่อง “รู้เขา รู้เรา เข้าใจคนพิการ สร้างงานสร้างชาติ” ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ คนพิการ และผู้ที่สนใจเข้าฟัง ในโครงการ การให้การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คนพิการทั่วประเทศ ที่มาร่วมงาน OTOP Festival in the City (3 ครั้งล่าสุด) โดยจัดสัญจรไปตามโรงแรมต่างๆ (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ จนเกิดมหาวิกฤตอุทกภัย)

๒.๑๐.บรรยายเรื่อง “รู้เขา รู้เรา เข้าใจคนพิการ สร้างงานสร้างชาติ” ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานกองส่งเสริมการมีงานทำ กระทรวงแรงงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำกองจากทั่วประเทศเข้ารับฟังการบรรยาย ฯลฯ ในวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น